Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.15/21) με αντικείμενο την Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης “UP TO DATE” για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ: 6Δ336-ΦΞΖ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Δ336-ΦΞΖ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 22/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/03/2021