Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/21) για την Προμήθεια Καρτών – Πάνελ Ταυτοποίησης Ελέγχου & Ευαισθησίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ38Ν6-ΠΚΟ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 15/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/03/2021