Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 09/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Νωπών Γαλακτοκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής – ΑΔΑ:Ψ5ΥΩ6-ΤΦ8

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Προμήθεια Νωπών Γαλακτοκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 275.572,00€ σε βάθος τετραετίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13% ή 311.396,36€ σε βάθος τετραετίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 11/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/03/2021