Διακήρυξη 01/21 Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού του ΓΕΕΘΑ για Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας διακηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού προϋπολογισμού 271.878,68 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΞΚΧ6-Η1Τ

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 03/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/03/2021