Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.03/2021) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων (Βοοειδή – Χοιρινά – Πουλερικά) και Κρεατοσκευασμάτων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ – ΑΔΑ : ΨΘΧ86-9ΝΨ

Tο ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων (Βοοειδή – Χοιρινά – Πουλερικά) και Κρεατοσκευασμάτων προς κάλυψη αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/Ρ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή ανά υπό προμήθεια είδος. Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (56.800,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 01/21.1 της ΥΠ/ΠΑ (Επαναπροκήρυξη) για την «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας» – ΑΔΑ : ΩΥΨΔ6-6ΤΓ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) επαναπροκηρύσσει – μεταθέτει, χωρίς τροποποιηση των όρων του, ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ.Π) διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την μίσθωση συνεργείου για τον καθαρισμό των χώρων των Μονάδων της Α/Β Ελευσίνας (ΔΑΥ – 112 ΠΜ – 201 ΚΕΦΑ – ΚΕΑ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών (450.095,04€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 24% ήτοι 362.979,84€ άνευ ΦΠΑ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/2021) για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών (Κηπευτικά – Φρούτα – Νωπή Αποφλοιωμένη Πατάτα) προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/Ρ – ΑΔΑ : ΨΤΡΥ6-2ΩΗ

Το ΚΕΔΑ/ΡΟΔΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών (Κηπευτικά – Φρούτα – Νωπή Αποφλοιωμένη Πατάτα) προς κάλυψη αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης ΚΕΔΑ/Ρ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής της κατηγορίας ειδών «Κηπευτικά» και «Φρούτα» του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη νήσο Ρόδο (λαμβάνεται υπόψη το τελευταίο χρονικά δελτίο τιμών) και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης χονδρικής τιμής του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την Περιφέρεια Αττικής για το είδος «Αποφλοιωμένη Νωπή Πατάτα». Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.03/2021 για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Επιβατικών Οχημάτων – ΑΔΑ: Ρ9ΥΑ6-ΨΥ2

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Επιβατικών Οχημάτων, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση
του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

ΑΔΑ: Ρ9ΥΑ6-ΨΥ2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3_21

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μεταλλικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 02/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20) με ΑΔΑ: ΕΚ8Κ6-8ΩΧ

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την Προμήθεια Μεταλλικού Αγωγού.

Αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008200778
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΕΚ8Κ6-8ΩΧ

d-pr-02-21-206pay

Παρέχονται Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, βασει της Φ.831/ΑΔ.2524/Σ.505/2-3-21/206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ. ως κατωτέρω:

Φ.831_ΑΔ.2524_Σ.505_2-3-21_206ΠΑΥ_ΔΚΑΤ_ΤΜ.ΔΗΜ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 01/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20)

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή, για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού.

Αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC008200718
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΕΡ026-ΛΣΣ

d-pr-01-21-206pay

Παρέχονται Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, βασει της Φ.831/ΑΔ.2523/Σ.504/2-3-21/206ΠΑΥ/ΔΚΑΤ/ΤΜ.ΔΗΜ. ως κατωτέρω:

Φ.831_ΑΔ.2523_Σ.504_2-3-21_206ΠΑΥ_ΔΚΑΤ_ΤΜ.ΔΗΜ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος «ENGINE FUEL CONTROL (73)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203507)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικών, Συγκροτήματος «ENGINE FUEL CONTROL (73)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203507), CPV: 44532200-0, CPV: 31700000-3, CPV: 44440000-6, CPV: 34312500-2, CPV: 44425000-5 και CPV: 44530000-4.

Έχει γίνει μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας με ΑΔΑ: ΩΦ5Ψ6-ΝΙΖ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Τεμαχίων Υλικού «STARTER», Συγκροτήματος «STARTING (80)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL-M18 (O/N 213011)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια Τεσσάρων (4) Τεμαχίων Υλικού «STARTER», Συγκροτήματος «STARTING (80)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL-M18 (O/N 213011), CPV: 34731500-5.

Έχει γίνει μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας με ΑΔΑ: 6ΖΗΣ6-ΨΤΑ

Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/21) για την Προμήθεια Προκατασκευασμένων Οικίσκων για την 135ΣΜ] – ΑΔΑ :ΨΤ4Τ6-ΜΡΙ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Προμήθεια Προκατασκευασμένων Οικίσκων για την 135ΣΜ, CPV: 44211000-2, ως Πίνακα του Παραρτήματος «Β» της παρούσας και σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 07/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υφάσματος Κυανόφαιου (Θερινό – Χειμερινό) – ΑΔΑ:6ΑΤ66-43Κ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Προμήθεια Υφάσματος Κυανόφαιου (Θερινό – Χειμερινό) συνολικού ποσού   1.440.880,00 € σε βάθος τετραετίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%