Προκήρυξη 3/ΔΑΕ/2020 « Κατασκευή Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού στην 123ΣΤΕ » (Τ-110Ε) ΑΔΑΜ:21PROC007996992 2021-01-12 ΑΔΑ:ΨΒΕΦ6-1Ι0

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) καθώς και τις ΑΔ.Φ.917/2152/Σ.469/19-12-20/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: ΩΑΘ16-Φ1Ξ) και ΑΔ.Φ.917/4/Σ.33/12-01-21/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ:6ΓΔΑ6-Ξ1Ζ) αποφάσεις της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: « Κατασκευή Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού στην 123ΣΤΕ » (Τ-110Ε) συνολικού προϋπολογισμού έργου 2.186.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ 18%, απροβλέπτων 15%, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Έργου Τ-110Ε signed

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΒΕΦ6-1Ι0

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/01/2021
Τελευταία τροποποίηση: 05/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/02/2021