Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 04/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Είκοσι Έξι (26) Μικρολεωφορείων 11 έως 14 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ» – ΑΔΑ : ΨΕΑ96-ΓΛΘ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.27/20, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια είκοσι έξι (26) Μικρολεωφορείων 11 έως 14 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 985.478,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ 24% = 236.514,72€), ήτοι σύνολο 1.221.992,72€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/01/2021
Τελευταία τροποποίηση: 17/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/02/2021