Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 03/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator-F/S) των Α/Φ-Ε/Π της ΠΑ» – ΑΔΑ : ΨΛΣΔ6-ΦΝΥ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας 4 ετών, για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator-F/S) των Α/Φ-Ε/Π της, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 13.368.480,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/01/2021
Τελευταία τροποποίηση: 20/01/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/02/2021