Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 14/20 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Δύο (2) Θερμικών – Οπτικών Καμερών ΑΔΑ: ΨΠΠ36-6ΑΜ

Η 111ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Προμήθεια Δύο (2) Θερμικών – Οπτικών
Καμερών CPV: 352125300-2. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της Διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 54.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (66.960,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24%).

ΑΔΑ: ΨΠΠ36-6ΑΜ

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007767240

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%22%CE%A8%CE%A0%CE%A036-6%CE%91%CE%9C%22&page=0

ΤΕΥΔ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 04/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/12/2020