Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄αριθμ. Δ.45/20 για την “Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) του Ν. Αττικής (251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΝΠ και 401ΓΣΝΑ)”-ΑΔΑ:6ΤΣ56-Χ10

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο (Σ.Π) διάρκειας δύο (2) ετών για την ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας Φυσικού Αερίου προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) του Ν. Αττικής (251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΝΠ και 401ΓΣΝΑ) , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος διετίας ποσού 5.424.200,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 6% ή στο ποσό των 5.749.652,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 18/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/02/2021