Διενέργεια Διαπραγματεύσεων (Δ.19/20) για την Εκμίσθωση 74,4 Στρεμμάτων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ ΔΑΚ (ΑΔΑ:ΩΓΕΛ6-ΓΦΑ)

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Διαπραγματεύσεις για την εκμίσθωση 74,4 στρεμμάτων στους ελεύθερους χώρους Α/Δ ΔΑΚ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές, οι οποίες θα συνεχιστούν με προφορικές προσφορές των διαγωνιζομένων. Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δνσης την 18/12/20 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 και ως τιμή εκκίνησης ορίζεται 37,00 ευρώ ανά στρέμμα.

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 08/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/12/2020