Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 08/20 της 116 ΠΜ για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών για Ανάγκες Τροφοδοσίας – Λέσχης – ΑΔΑ: 61ΞΑ6-47Δ

Η 116 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών προς κάλυψης αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης Μονάδος. Η Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 62.096,03 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

ΑΔΑ: 61ΞΑ6-47Δ

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007721005

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61%CE%9E%CE%916-47%CE%94

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/12/2020