Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/2020) της 350ΠΚΒ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών – ΑΔΑ: ΩΘΩΜ6-875

Η 350 ΠΚΒ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια νωπών ψαριών και κατεψυγμένων ψαριών και θαλασσινών, για την κάλυψη αναγκών της 350ΠΚΒ και της 10ΜΣΕΠ, με σκοπό την υπογραφή σύμβασης διάρκειας δύο ετών. Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 22.120,60 € χωρίς ΦΠΑ ετησίως, ήτοι συνολικά στο ποσό των 44.241,20 € χωρίς ΦΠΑ.

ΑΔΑ: ΩΘΩΜ6-875

ΑΔΑΜ: 20PROC007664249

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%A9%CE%9C6-875

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 18/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/11/2020