Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 06/20 της 116ΠΜ για την Προμήθεια Άρτου και Σφολιατοειδών ,Π/Υ 23.370,67-ΑΔΑ Ω2ΚΩ6-1Η9

Η 116ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια  άρτου και σφολιατοειδών, Π/Υ 23.370,67 (συμπ. ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 22-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στο Τμήμα Οικονομικού της 116ΠΜ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ : ΑΔΑ    Ω2ΚΩ6-1Η9

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: ΑΔΑΜ  20PROC007686919

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A92%CE%9A%CE%A96-1%CE%979

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 23/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/12/2020