Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19/20 της 115ΠΜ για την Προμήθεια Νωπής Αποφλοιωμένης – Καθαρισμένης Πατάτας ΑΔΑ: ΩΧΩΖ6-Τ08

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα
για την υποβολή έγγραφης οικονοµικής προσφοράς προς σύναψη συµφωνητικού,
µε σκοπό την περιοδική προµήθεια Νωπής Αποφλοιωµένης-Καθαρισµένης
Πατάτας, για ανάγκες Τροφοδοσίας-Λεσχών της, για δύο (2) έτη, ετήσιας
προϋπολογισθείσας αξίας 10.000,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 20.000,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για δύο (2) έτη.

ΑΔΑ:  ΩΧΩΖ6-Τ08
ΑΔΑΜ: 20PROC007663362

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A7%CE%A9%CE%966-%CE%A408

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 18/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/12/2020