Προκήρυξη 2/ΔΑΕ/2020 Έργου “Κατασκευή Αποθήκης Εφοδιασμού στο Α/Δ Καλαμάτας” (ΚΛ-104Ν), ΑΔΑΜ: 20PROC007607859 2020-11-09, ΑΔΑ: Ω0Ζ06-9ΛΛ

 1. Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) με τα κάτωθι στοιχεία:
 • Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Λεωφόρος Τατοΐου, ΤΚ 13671.
 • Κωδικός NUTS: ΕL-305.
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: (210)8193231, (210)8193212
 • Τηλεομοιοτυπία (FAX) : (210)8193212
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): cdae@haf.gr
 • Ιστοσελίδα: www.haf.gr/news/contests

διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) καθώς και τις ΑΔ.Φ.917/1721/Σ.354/24-10-20/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: ΩΙΖ86-ΧΥ2) και  ΑΔ.Φ.917/1747/Σ.359/04-11-20/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: 6ΟΗ76-Λ2Ζ) αποφάσεις της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Αποθήκης Εφοδιασμού στο Α/Δ Καλαμάτας» (ΚΛ-104Ν).

 1. Η παρούσα προκήρυξη και η Διακήρυξη του έργου θα δημοσιευτούν στο ΚΗΜΔΗΣ. Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.haf.gr/news/contests. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό διατίθενται ελεύθερα, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ) με α/α Συστήματος 93445. Επιπρόσθετα, η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν.4412/16 και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr).
 2. Αναθέτουσα Αρχή (ΔΑΕ) είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή με κύρια δραστηριότητα την Άμυνα.
 3. Κωδικός CPV: 45210000, 45220000, 45400000.
  1. Κωδικός NUTS: EL-653 (Μεσσηνία)
  2. Περιγραφή έργου:

Το έργο αφορά κατ’ αρχάς στην κατασκευή εγκατάστασης δύο πτερύγων αποθήκης με έναν χώρο γραφείων/ WC ενδιάμεσα. Συγκεκριμένα η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

α. χώρο αποθήκευσης 760 m2

β. χώρο γραφείων 80 m2

γ. περιμετρική αποβάθρα φορτοεκφόρτωσης 770 m2

δ. ασφαλτικό δάπεδο πρόσβασης και φόρτωσης – εκφόρτωσης 1330 m2

ε. ασφαλτικό δάπεδο στάθμευσης ΙΧ οχημάτων προσωπικού  280 m2

Περιλαμβάνεται επιπλέον η μερική ανακαίνιση (έκτασης περίπου 395 m2) του κτιρίου Μ-123 (αποθήκη εφοδιασμού), ώστε μέρος του να μετατραπεί σε χώρο γραφείων (αντικατάσταση κουφωμάτων, κατασκευή νέου δαπέδου, κατασκευή χωρισμάτων από γυψοσανίδες, κατασκευή χώρων WC, χρώσεις, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες).

 1. Συνολικός προϋπολογισμός έργου 2.080.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ 18% σύμφωνα με την παρ. 7(θ) του άρθρου 53 του ν.4412/16, απροβλέπτων και αναθεώρησης).
 2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Έργων Κοινής Υποδομής ΝΑΤΟ επί ΑΛΕ4940289899/Ε.Φ.1.011.204 2020 σύμφωνα με την ΑΔ.Φ.551.19/9587/Σ.1842/4-8-20/ΓΕΑ/Γ2 και την ΑΑΥ με αρ. πρωτ. 10797/24-10-20/ΓΕΑ/Γ2 (ΑΔΑ: ΩΔ9Ω6-850).
 3. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 4. Η προθεσμία περαίωσης έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (συμφωνητικού).
 5. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

α.     Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της Διακήρυξης.

β.     Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία Οδοποιίας Α2 Τάξης και άνω, Οικοδομικά 3ης Τάξης και άνω και Ηλεκτρομηχανολογικά 1ης Τάξης και άνω ή Κοινοπραξία (αναβάθμιση) στις κατηγορίες Οδοποιίας Α1 Τάξης και άνω, Οικοδομικά 2ης Τάξης και άνω και Ηλεκτρομηχανολογικά Α2 Τάξης και άνω.

γ.         Οι προσφέροντες από άλλα κράτη πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Διακήρυξης.

δ.     Όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι γραμμένοι στους ειδικούς πίνακες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για ανάληψη έργων ΝΑΤΟ – ΟΧΥΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΡΡΗΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 378/87.

 1. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
 2. Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ/Υποσύστημα Έργων. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/12/20 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/12/20 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε περίπτωση εγγύησης μη ηλεκτρονικής έκδοσης. Η προσκόμιση του φακέλου γίνεται υποχρεωτικά και μόνο στη Γραμματεία της ΔΑΕ/Γ2. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να μεριμνήσει από την προηγούμενη ημέρα (από ώρα 07:00 έως 13:00) για την έκδοση άδειας εισόδου στη ΔΑΕ.
 4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία θα προκύψει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ.
 5. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 6. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
 7. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν.4412/16 και το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
 8. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 09/11/20

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω0Ζ06-9ΛΛ

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 11/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/12/2020