Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 116ΠΜ υπ. αριθμ. 7/20 για την Ανάδειξη Πλειοδότη Μίσθωσης Αυτομάτων Πωλητών με ΑΔΑ:Ψ0ΒΝ6-ΚΟΗ

H 116ΠΜ προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της μεγαλύτερης προσφερόμενης τιμής ανά μήνα για το σύνολο των αυτόματων πωλητών, για την ανάδειξη
πλειοδότη μίσθωσης χώρων Μονάδος προς εγκατάσταση δύο (2) αυτόματων πωλητών αναψυκτικών και snacks, προς κάλυψη αναγκών προσωπικού.
Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των EUR εκατό (100,00€) ανά μήνα
μίσθωσης.

Ανάρτηθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:  ΑΔΑ Ψ0ΒΝ6-ΚΟΗ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A80%CE%92%CE%9D6-%CE%9A%CE%9F%CE%97

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 23/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/12/2020