Επανάληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/20) για την Προμήθεια Εξοπλισμού των Οικημάτων της 115ΠΜ-ΑΔΑ ΨΣ1Δ6-ΗΕΨ

Η 115ΠΜ προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’ αριθμ. 17.1/2020, με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της Δ.17/2020, σε ένα στάδιο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16 καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 117 του ιδίου νόμου, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος), για την προμήθεια εξοπλισμού των οικημάτων, για τις ανάγκες της 115ΠΜ, για δεκατρία (13) είδη της Διακήρυξης Δ.17/20 ήτοι για τα είδη με α/α 22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35 και 36 της Διακήρυξης Δ.17/20, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 13.620,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ ΨΣ1Δ6-ΗΕΨ

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007732417

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A31%CE%946-%CE%97%CE%95%CE%A8

ΨΣ1Δ6-ΗΕΨ

13. ΤΕΥΔ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ()(Δ.17.1_20)

13. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ()(Δ.17.1_20) AA

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 30/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/12/2020