Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Μέσω ΜΗΜΕΔ για την Επιλογή των Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου ΠΡ-181Ν

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : Αναβάθμιση Επικοινωνιών GAG Α/Δ ΑΚΤΙΟΝ (ΠΡ-181Ν), εκτιμώμενης αξίας 682.000,00€ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 % & απρόβλεπτα 15 % και αναθεώρηση), που θα κατασκευασθεί στη MY FOB Aktion.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου ΠΡ-181Ν

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 04/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/11/2020