Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.71/20) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «CYLINDER ASSY», Συγκροτήματος «ENGINE (72) (POWER SECTOR R2800CΑ3)», Α/Φ CL-215, Ο/Ν 193266

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικού τριών (3) τεμαχίων υλικού «CYLINDER ASSY», συγκροτήματος «ENGINE (72) (POWER SECTOR R2800CA3)», Α/Φ CL-215, CPV: 34731100-1 .

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/11/2020