Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.69/20) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «PUMP HYDRAULIC» Συγκροτήματος «WATER/WASTE (38)», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N 193613)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια ενός (1) τεμαχίου υλικού «PUMP HYDRAULIC», συγκροτήματος «WATER/WASTE (38)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N 193613), CPV: 34731000-0.

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 05/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/11/2020