Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 43/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α.» – ΑΔΑ : ΩΨΝΣ6-8ΗΔ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.20/19, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια ενός (1) οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΠΑ,  συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 750.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 22/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2021