Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 40/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Εργοστασιακή Συντήρηση (ΕΣ) Δύο (2) τεμαχίων Υλικού NSN 6120-01-529-1340, P/N 4504066Β, AUXILIARY POWER UNIT (APU), Α/Φ C-27J» – ΑΔΑ : Ω9ΚΘ6-ΥΣΝ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την εκτέλεση εργοστασιακής συντήρησης (ΕΣ) σε δύο (2) υλικά NSN 6120-01-529-1340, P/N 4504066B, Auxiliary Power Unit (APU) Α/Φ C-27J, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων έντεκα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (690.811,42€), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 04/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/01/2021