Διαγωνισμός Έργου “Αποπεράτωση Ημιτελούς Πολυκατοικίας Π-12 στην 110ΠΜ (110ΠΜ-20-01)” ΑΔΑ: Ω3ΡΤ6-ΒΗΣ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/5369/Σ.1084/18-11-20/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αποπεράτωση Ημιτελούς Πολυκατοικίας Π-12 στην 110ΠΜ» (110ΠΜ-20-01) με Α.Α: 93950 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω3ΡΤ6-ΒΗΣ

110ΠM_20_01_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

110ΠΜ_20_01_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

110ΠΜ-20-01_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

110ΠΜ-20-01_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΕΣΗΔΗΣ

110ΠΜ_20_01_ΤΕΥΔ

110ΠΜ_20_01_ΤΕΥΔ σε μορφή *.doc

110ΠΜ-20-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

110ΠΜ-20-01_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 24/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/01/2021