Διαγωνισμός Έργου «Αντικατάσταση Κουφωμάτων σε ΟΣΕΑΑΥ της 110ΠΜ» (110ΠΜ-19-01) – ΑΔΑ: Ω8Δ46-59Μ

Διαγωνισμός Έργου «Αντικατάσταση Κουφωμάτων σε ΟΣΕΑΑΥ της 110ΠΜ» (110ΠΜ-19-01) – ΑΔΑ: Ω8Δ46-59Μ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/5367/Σ.1083/18-11-20/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση Κουφωμάτων σε ΟΣΕΑΑΥ της 110ΠΜ» (110ΠΜ-19-01) με Α.Α: 94058 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω8Δ46-59Μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ_doc

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/01/2021