Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ξυλουργικών Υλικών με Αριθμό Διακήρυξης 24/20, στο Πλαίσιο του Έργου «Ανακατασκευή – Μετατροπή Τμήματος Κτιρίου Μ-136 σε Οίκημα Ετοιμοτήτων στη 206ΠΑΥ» (ΑΕΕ: 02/20) – ΑΔΑ: 6ΥΖΓ6-ΦΨ7

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την  Προμήθεια Ξυλουργικών Υλικών.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/11/2020