Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου μετά Τοποθέτησής τους με Αριθμό Διακήρυξης 23/20 στο Πλαίσιο του Έργου «Ανακατασκευή – Μετατροπή Τμήματος Κτιρίου Μ-136 σε Οίκημα Ετοιμοτήτων στη 206ΠΑΥ» (ΑΕΕ: 02/20) – ΑΔΑ: ΨΘ5Θ6-ΘΑ5

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την  Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου μετά Τοποθέτησής τους.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/11/2020