Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.18/20) για την Ανάδειξη Ανάδοχου Εργασιών Προς Ανάπτυξη Τμήματος Οπτικού Δακτυλίου Επικοινωνιών στην 135ΣΜ – ΑΔΑ:Ψ6ΖΔ6-3Υ6

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με σκοπό την επιλογή αναδόχου εργασιών προς ανάπτυξη τμήματος οπτικού δακτυλίου επικοινωνιών της 135ΣΜ, CPV: 4531400-1, ως οι εργασίες του Πίνακα του Παραρτήματος «Β» της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/12/2020