Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/2020) για την Προμήθεια Εξοπλισμού Οικημάτων της 115ΠΜ – ΑΔΑ: Ψ7ΒΙ6-Ψ4Φ

Η 115ΠΜ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια υλικών εξοπλισμού οικημάτων της. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της Διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των (39.670,00€) άνευ ΦΠΑ ήτοι 49.190,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΔΑ: Ψ7ΒΙ6-Ψ4Φ

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007492609

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A87%CE%92%CE%996-%CE%A84%CE%A6

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ Δ.17 (AA)

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ.17 (AA)

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/10/2020