Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 13/20 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Ενός (1) Κατασκευασμένου Μεταλλικού Υπόστεγου Στάθμευσης Αεροσκαφών – ΑΔΑ: 9Ε2Ι6-ΥΞ0

H 111ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Προμήθεια Ενός (1) Κατασκευασμένου Μεταλλικού Υπόστεγου Στάθμευσης Αεροσκαφών CPV: 44112100-9, Π/Υ 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ [(74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24%)]. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους
ειδικότερους όρους της Διακήρυξης.

ΑΔΑ: 9Ε2Ι6-ΥΞ0

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007478198

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%952%CE%996-%CE%A5%CE%9E0

ΤΕΥΔ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/10/2020