Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.05/20) της 117ΠΜ για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Αγωγού Καυσίμου με Καθοδηγούμενα Κύματα Υπερήχων – ΑΔΑ: ΩΨΦ06-ΛΚΠ

Η 117ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ελέγχου αγωγού καυσίμου με καθοδηγούμενα κύματα υπερήχων. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της Διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € απαλλασσόμενου από ΦΠΑ.

ΑΔΑ: ΩΨΦ06-ΛΚΠ

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007547876

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A8%CE%A606-%CE%9B%CE%9A%CE%A0

ΤΕΥΔ (1)

Οικονομική προσφορά

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 29/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/11/2020