Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 15.1/2020 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Ειδών Ζαχαροπλαστικής – Επιδορπίων για Κάλυψη Αναγκών της – ΑΔΑ: ΨΒ2Λ6-0Ω9

Η 115ΠΜ Προκηρύσσει Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθµ. 15.1/20, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/16 µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος, για την προµήθεια Ειδών Ζαχαροπλαστικής – Επιδορπίων για κάλυψη αναγκών της για δύο (2) έτη, ετήσιου Π/Υ 9.500,00€ και συνολικού Π/Υ 19.000,00€ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για δύο (2) έτη.

ΑΔΑ:  ΨΒ2Λ6-0Ω9
ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007504734

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%922%CE%9B6-0%CE%A99

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 20/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/10/2020