Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 18/2020 της 115ΠΜ για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού για τη Σηματοδότηση Δ/Π – ΑΔΑ: ΩΓΧΠ6-Ο54

Η 115 ΠΜ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς προς σύναψη συμφωνητικού, με σκοπό την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τη σηματοδότηση του Διαδρόμου Προσγείωσης Αεροσκαφών (ΔΠ), Π/Υ 19.718,85€ πλέον ΦΠΑ .

ΑΔΑ: ΩΓΧΠ6-Ο54

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007512645

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%93%CE%A7%CE%A06-%CE%9F54

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 21/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/10/2020