Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Μέσω ΜΗΜΕΔ για την Επιλογή των Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου ΑΡ-233Ν

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : «Ανακατασκευή Εστρωμένων Επιφανειών στο Α/Δ Αράξου» (ΑΡ-233Ν), εκτιμώμενης αξίας 435.000,00€ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απολογιστικές εργασίες, απρόβλεπτα 15% & αναθεώρηση). Λόγω της πηγής χρηματοδότησης (ΝΑΤΟ), το έργο απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. Το έργο θα κατασκευασθεί στην περιοχή Αράξου (Α/Δ Αράξου), Νομός Αχαϊας.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρ κλήρ μελών Ε.Δ. (ΑΡ-233N)_signed

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 06/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/10/2020