Δημόσιος Επαναληπτικός Διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ για την εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης του ισογείου καταστήματος επί της οδού Συγγρού 350, Καλλιθέα, συνολικού εμβαδού 527,36 τ.μ.

Ο διαγωνισμός αυτός αφορά στην εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης
του ισογείου καταστήματος επί της οδού Συγγρού 350, Καλλιθέα, συνολικού
εμβαδού 527,36 τ.μ. (εκ των οποίων τα 355,09 τ.μ. βρίσκονται στο ισόγειο
κατάστημα και τα 172,27 τ.μ. στο πατάρι) ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας» καλουμένου
εφ’ εξής χάριν συντομίας «Μ.Τ.Α.», αντικειμενικής αξίας 1.518.264,62€. Τιμή
εκκίνησης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των
76.800,00€ ευρώ ως ετήσιο συνολικό μίσθωμα (ήτοι 6.400,00€ ευρώ μηνιαίως)
και ποσοστό ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος ίσο με το 100% της
ετήσιας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή επί του εκάστοτε
διαμορφούμενου μηνιαίου μισθώματος πλέον ή/και τυχόν άλλων νομίμων
επιβαρύνσεων, οι οποίες βαρύνουν κατά Νόμο τους μισθωτές, σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. Η παραπάνω αναπροσαρμογή δεν
μπορεί να είναι κατώτερη του 1% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 14/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/11/2020