Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 61/20 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Δεκατριών (13) Τεμαχίων Υλικού «BATTERY STORAGE», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 203281)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια δεκατριών (13) τεμαχίων υλικού «BATTERY STORAGE» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215, CPV: 31400000-0.

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 05/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/10/2020