Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.60/2020) του 201ΚΕΦΑ για την Γενική Επισκευή (Overhaul) Δέκα (10) Τεμαχίων Υλικού «Starter Generator», Συγκροτήματος «Electrical Power» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ T-6A (Ο/Ν: 20EG05)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την γενική επισκευή (overhaul) δέκα (10) τεμαχίων υλικού «Starter Generator», Συγκροτήματος «Electrical Power» Α/Φ T-6A, CPV: 34731500-5.

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 05/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/10/2020