Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 64/20 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «CLAZING WINDSHIΕLD», Συγκροτήματος WINDOWS, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 193472)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια ενός (1) τεμαχίου υλικού «CLAZING WINDSHIELD», Συγκροτήματος Windows, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215, CPV: 34731000-0.

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/10/2020