Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 62/20 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «AXLE MLG», Συγκροτήματος Shock Strut Assy MLG (RH), Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 193549)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια ενός (1) τεμαχίου υλικού «AXLE MLG», Συγκροτήματος Shock Strut Assy MLG (RH), κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215, CPV: 34731000-0.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 14/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/10/2020