Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/2020) σε Ευρώ (€) για την Προμήθεια Υποδημάτων (Ημιάρβυλα) Ασφαλείας Έναντι Μηχανικών Κινδύνων & Ολίσθησης για Κάλυψη Αναγκών του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ)

Το ΚΕΑ προκηρύσσει το συνοπτικό διαγωνισμό υπ΄αριθμ. Δ.07/2020/ΚΕΑ βάσει του άρθρου του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό προμήθεια υποδημάτων (ημιάρβυλα) ασφαλείας έναντι μηχανικών κινδύνων & ολίσθησης για κάλυψη αναγκών Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ), με CPV: 18830000-6 «Προστατευτικά υποδήματα». Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2016 και τους ειδικότερους όρους της οικείας Διακήρυξης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/11/2020