Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (Δ.06/2020) σε ευρώ (€) για την Προμήθεια Υλικών Εργοστασιακής Συντήρησης (ΕΣ) Ελικοπτέρου Τύπου Β-212 με S/N 30765 για Κάλυψη Αναγκών Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (KEA)

Το ΚΕΑ προκηρύσσει το συνοπτικό διαγωνισμό υπ΄αριθμ. Δ.06/2020/ΚΕΑ βάσει του άρθρου του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό προμήθεια υλικών εργοστασιακής συντήρησης (ΕΣ) ελικοπτέρου τύπου Β-212 με S/N 30765 για κάλυψη αναγκών Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ), με CPV: 34731700-7 «Μέρη Ελικοπτέρων». Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2016 και τους ειδικότερους όρους της οικείας Διακήρυξης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 06/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/10/2020