Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.18/2020) για την Προμήθεια Νωπού και Κατεψυγμένου Βοδινού Κιμά προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ με ΑΔΑ: 6Φ0Ο6-ΥΞ0

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπού και Κατεψυγμένου Βοδινού
Κιμά προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2ου ΑΚΕ, ως τα είδη του Πίνακα του Άρθρου «1» του Παραρτήματος «Β», με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18_20

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Φ0Ο6-ΥΞ0

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 15/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/10/2020