∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.17/2020) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΨΦ186-ΧΜΤ

Η ∆ΑΕ/∆ΟΥ ΑΒ ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Επιβατικών Οχημάτων, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση
του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A6186-%CE%A7%CE%9C%CE%A4

Διακήρυξη Δ.17_20

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 08/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/10/2020