Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Μηχανολογικών Εργασιών με Αριθμό Διακήρυξης 22/20, στο Πλαίσιο του Έργου «Ανακατασκευή – Μετατροπή Τμήματος Κτιρίου Μ-136 σε Οίκημα Ετοιμοτήτων στη 206ΠΑΥ» (ΑΕΕ: 02/20) – ΑΔΑ: 6ΒΥΙ6-ΗΝ1

H 206ΠΑΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την για την Παροχή Υπηρεσιών Μηχανολογικών Εργασιών.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 23/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/11/2020