Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.56/20) για την Ετήσια Συντήρηση του Ψηφιακού Ακτινολογικού Συστήματος Philips Digital Diagnost VR του Εσωτερικού Ακτινολογικού του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΝΡΣ6-ΞΒ8

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 21/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/11/2020