Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.53/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Σετ Παροχετεύσεως για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251 ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Σ5Ν6-4ΔΘ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 16/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/10/2020