Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 35/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος CROTALE NG/GR – ΑΔΑ:6Ρ4Υ6-Ι2Φ

Η Υπηρεσία Προμηθειών  Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία  με ενσφράγιστες προσφορές σε Ευρώ (€), σύμφωνα με τα άρθρα 100 παρ.1α και 101 του Ν.3978/11, , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επισκευή υλικών οπλικού συστήματος CROTALE NG/GR, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (465.318,68 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 04/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/12/2020