Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/20) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Ανάδειξη Ανάδοχου Καθαρισμού Χώρων Μονάδων Περιοχής Λάρισας (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΤΑ – ΔΑΚ – 1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ) ΑΔΑ: 6ΤΩΜ6-ΡΞΨ

  • Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την ανάδειξη ανάδοχου Καθαρισμού Χώρων Μονάδων περιοχής Λάρισας (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – 1Ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ – ΑΤΑ – ΔΑΚ) προς κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της διακηρύξης.
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  • Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΤΩΜ6-ΡΞΨ
Ημερομηνία ανάρτησης: 13/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 13/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/10/2020