Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 1/2020 του ΓΕΕΘΑ για την Αξιοποίηση Υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) διακηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ», συνολικού προϋπολογισμού εκατόν δώδεκα χιλιάδων εξακοκοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (112.697,80 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΓΕΕΘΑ με καταληκτική ημερομηνία την 30 Νοε 2020 και από ώρα 09.00 έως 12:00 πμ.

Αναρτήθηκε στο Δι@ύγεια με ΑΔΑ: 6ΓΚ26-ΚΣΥ

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/11/2020