∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 08/20 της 114ΠΜ για την Ανακατασκευή Συστήµατος Απαγωγής Καυσαερίων και Συντήρηση Κτιρίου ∆οκιµαστηρίου Α/Κ – ΑΔΑ 6Φ486-ΥΒΔ

Η 114ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου µε σκοπό την Ανακατασκευή Συστήµατος Απαγωγής
Καυσαερίων και Συντήρηση Κτιρίου ∆οκιµαστηρίου Α/Κ . Η επιλογή του
αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους
όρους της Διακήρυξης. Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 54.838,71 € χωρίς ΦΠΑ (68.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ποσοστού 24%).

ΑΔΑ: 6Φ486-ΥΒΔ

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007327021

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A6486-%CE%A5%CE%92%CE%94

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 18/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/09/2020